O spoločnosti     

 

 

V roku 1974 boli zlučovacím postupom spojené družstvá Brhlovce, Hontianske Trsťany a Žemberovce pod spoločný poľnohospodársky podnik s názvom JRD Žemberovce. Transfromačným procesom v rokoch 1990 až 1992 sa družstvo postupne pretransformovalo na poľnohospodárske družstvo podielnickeho typu, kde na báze dobrovolnosti začali spoločne hospodáriť bývalí členovia JRD.

K dnešnému dňu Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach zamestnáva približne 80 ľudí, z čoho 20 ľudí v technicko- hospodárskych profesiách. PD Žemberovce hospodári v okrajovej repárskej znevýhodnenej oblasti LFA S1 na výmere 3 412,46 ha poľnohopsodárkej pôdy. Kedže v manažmente družstva sú v prevažnej miere vysokoškolsky vzdelaní odborníci a majú dlhoročnú prax v riadení poľnohospodárskych podnikov nebol pre nich problém vytvoriť tím pracovníkov, ktorý odborne a úspešne zabezpečuje chod družstva.

Za obdobie svojej dlhoročnej existencie si družstvo vyšpecifikovalo výrobný zámer svojej činnosti. Vzhľadom k stabilnému výrobnému programu má PD stálych obchodných partnerov najmä čo sa týka odbytu základných komodít: mäsa, mlieka, obilia, olejnín a strukovín. Hlavným predmetom činnosti družstva od jeho prvopočiatkov je orientácia na rastlinnú a živočíšnu výrobu. V poslednej dobe sa technický úsek snaží rozšíriť ekonomické aktivity družstva aj na poskytovanie poľnoihospodárskych služieb. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, olejnín, strukovín a špeciálnych plodín ako sú jablká, slivky a vinič hroznový. Živočíšna výroba je zameraná na chov HD a oviec. Finálne produkty sú kravské a ovčie mlieko, hovädzie, bravčové a jahňacie mäso.